Елаците Мед АД

Елаците-Мед АД е една от водещите компании в българската минна индустрия с предмет на дейност добив и обогатяване на медни и злато-съдържащи руди. 

Елаците-Мед АД е активен член на организации като Българската минно-геоложка камара и Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.